Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na webových stránkách prodávajícího www.gcprodej.cz.

 1. Provozovatelem e-shopu dle odst. 1 je společnost GASCONTROL, společnost s.r.o. se sídlem Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 46578021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3396

Formulář odstoupení od smlouvy

Reklamační formulář

adresa provozovny:

e-mail: lpg@gascontrol.cz
tel. kontakt: +420 724 048 550

 1. Kontaktní adresa pro reklamace a vrácení zboží: GASCONTROL, společnost s.r.o, Dělnická 883/46, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

I. Vymezení pojmů

 1. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Účinná právní úprava rozlišuje kupujícího, který je spotřebitelem a kupujícího, který spotřebitelem není, přičemž spotřebiteli přiznává některá práva, která podnikatel nemůže uplatnit.
 2. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 3. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Kupní smlouva

 1. Zveřejnění zboží v internetovém obchodě prodávajícího není návrhem k uzavření kupní smlouvy. Toto zveřejnění má charakter výzvy k podávání nabídek.
 2. Jakmile kupující učiní v internetovém obchodě prodávajícího objednávku, podal tímto návrh k uzavření kupní smlouvy a akceptoval tak tyto obchodní podmínky. Kupujícímu je následně odesláno potvrzení o přijetí objednávky.
 3. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 4. U zboží, které není skladem (na objednávku) může prodejce vyžadovat uhrazení zálohy ve výši 100% z ceny produktu. Dodací doba je počítána od data přijetí platby a nejsou do ní započítány soboty, neděle a státem uznané svátky. Dodací doba uvedená u jednotlivého zboží má pouze informativní charakter. Skutečnou dodací dobu sdělí prodávající kupujícímu po přijetí objednávky.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

III. Práva z vadného plnění a reklamace, záruka za jakost

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Při uplatnění práva z vad, je nutno rozlišit, zda kupující ve vztahu k prodávajícímu vystupoval jako podnikatel či spotřebitel.
 3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 4. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.
 5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy
 7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 10. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 11. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 12. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 13. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 14. Záruka za jakost je prodávajícím poskytnuta pouze, byla-li mezi stranami výslovně písemně sjednána. Ustanovení o ochraně spotřebitele tím nejsou dotčena.
 15. Je-li kupujícím spotřebitel, uplatní se mimo výše uvedené také zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě:
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
   1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
   To neplatí:
   1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   4. vyplývá-li to z povahy věci.
  4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
  5. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 zák. č. 89/2012 Sb., může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  6. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  7. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  8. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  9. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 1. Není-li ujednáno jinak, pak kupující uplatňuje reklamaci zásadně u prodávajícího. Je-li nezbytné předání reklamovaného zboží prodávajícímu, pak je kupující povinen dopravit osobně nebo zaslat (nikoliv však na dobírku) takové zboží prodávajícímu a následně si jej i vyzvednout. Tím však není dotčeno právo kupujícího v případě uznání reklamace na proplacení nutných výdajů účelně vynaložených při uplatnění oprávněné reklamace.
 2. Reklamační formulář si stáhněte zde

IV. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
 2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, může pro odstoupení využít níže uvedený formulář, který zašle nejlépe spolu se zbožím na adresu sídla prodávajícího nebo samostatně na e-mailovou adresu: lpg@gcprodej.cz

Formulář odstoupení od smlouvy si stáhněte zde

 

Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.

 1. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být vrácena ve stavu, v jakém jej spotřebitel převzal.
 2. Odstoupení od smlouvy není možné u zboží na objednávku dle specifických požadavků kupujícího.
 3. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 5. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Náklady na přebal se pohybují v rozmezí 10% fakturované částky a v závislosti na typu zboží a obalových materiálech.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Provozovatelem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených provozovateli obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se provozovatelem koncern, osoby zajišťující v souladu s pokyny správce technické či organizační činnosti pro provozovatele (včetně technických auditů), osoby zajišťující pro provozovatele v souladu s pokyny správce daňové a účetní služby (zpracovatelé osobních údajů), osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce auditorské služby.
 3. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak provozovateli ukládají obecně závazné právní předpisy.
 4. Provozovatel nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 5. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 6. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 7. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem, včetně řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností provozovatele. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 8. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

VI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

VII. Doprava zboží

 1. V případě, že kupující nemůže zboží vyzvednout ve skladu prodávajícího osobně, bude mu zboží doručeno buď prodávajícím nebo třetí osobou – dopravcem.
 2. Cena dopravy není součástí kupní ceny a bude účtována dle sazebníku dopravce. Cena dopravy bude kupujícímu sdělena předem již v průběhu provádění objednávky. K ceně dopravy je prodávající oprávněn účtovat také balné ve výši 30,- Kč
 3. Je-li doprava zprostředkována osobou odlišnou od kupujícího, přechází nebezpeční škody na věci na kupujícího předáním dopravci.
 4. Kupující je povinen zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí od dopravce. Je-li zboží poškozeno, je kupující povinen vyžádat po dopravci sepsání protokolu, ve kterém bude poškození komplexně popsáno, případně je kupující oprávněn poškozené zboží nepřevzít. Totéž platí také, je-li viditelně poškozen obal zboží. O této skutečnosti je kupující povinen bezodkladně informovat prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Prodávající je povinen spotřebitele informovat o subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Webové stránky ČOI http://www.coi.cz/ Mimosoudní řešení sporů (ADR) je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. Návrh na zahájení takového řízení je možno nalézt na výše uvedených webových stránkách ČOI.
 3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 4. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tento souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové adresy lpg@gascontrol.cz
 5. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2017

GASCONTROL, společnost s .r.o.

Obchodní podmínky si můžete ve formátu PDF stáhnout zde.

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.

zboží v e-shopu: 413 e-shop systém banan.cz